Menu

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

V souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách zboží.

I. Uzavření smlouvy

1.1 Obchod mezi smluvními stranami je realizován na základě jednotlivých kupních smluv, jejichž náležitostmi jsou:

1.1.1. Písemná objednávka kupujícího, jejíž součástí jsou údaje o množství a druhu požadovaného zboží, místě přejímky zboží, termínu dodání a cenovém odkazu.

1.1.2 Písemné potvrzení objednávky prodávajícím, které může být připojeno i přímo na objednávce kupujícího. Bez potvrzení objednávky prodávajícím kupní smlouva nevznikne!

1.2 Vyhotovení formální kupní smlouvy se nevylučuje.

1.3 Veškeré dodávky zboží se provádějí na základě těchto obchodních podmínek a za podmínek v nich obsažených. Při sjednávání jednotlivých kupních smluv, kupující prohlašuje, že jsou mu tyto obchodní podmínky známy a souhlasí s nimi.

II. Dodání zboží

2.1 Místo dodání zboží je stanoveno dle objednávky kupujícího. Dopravu do místa určení zajišťuje, pokud není sjednáno jinak, prodávající. Náklady na balení a dopravu nese kupující. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí.

III. Ceny

3.1 Ceny zboží jsou stanoveny dle ceníku zboží prodávajícího platného ke dni uzavření kupní smlouvy. Cena je sjednána přijetím takto stanovených cen formou cenového odkazu v objednávce kupujícího.

3.2 Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, ceny uvedené ve smlouvě nezahrnují náklady na balení, přepravní náklady a pojištění. K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty (DPH) v aktuální zákonné sazbě.

IV. Platební podmínky

4.1 Kupní cenu zboží lze uhradit platbou v hotovosti při převzetí zboží kupujícím nebo příkazem k bankovnímu převodu na základě vystavené faktury (daňového dokladu či zálohové faktury) prodávajícího.

4.2 V případě platby bankovním převodem vystaví prodávající fakturu, kterou neprodleně zašle kupujícímu, nebo ji předá společně s dodávkou zboží. Faktury prodávajícího jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne vystavení. Pro případ prodlení s úhradou faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Současně s tím je prodávající oprávněn ve vztahu k budoucím obchodům jednostranně změnit dříve sjednaný platební režim (splatnost, formu úhrady atd.).

4.3 V případě prodlení s úhradou faktury trvajícím déle než 30 dnů je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení dodaného zboží. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody.

4.4 V případě jakéhokoli prodlení s úhradou faktury je prodávající oprávněn celou svou pohledávku vůči kupujícímu postoupit třetí osobě a pro tento případ se na prodávajícího nevztahuje článek VII. odst. 7.4 těchto obchodních podmínek.

V. Odpovědnost za škodu na zboží, výhrada vlastnictví

5.1 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku potvrzení o převzetí zboží.

5.2 Zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do doby úplného zaplacení dodávky zboží, včetně souvisejících nákladů (DPH, dopravné, balné apod.).

VI. Záruka a ručení

6.1 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost zboží (shodu se smlouvou) v délce 6 měsíců, počínaje dnem dodání zboží. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

6.2 Vady zboží, zjistitelné při přejímce zboží, je kupující povinen reklamovat písemně u prodávajícího ihned, jen výjimečně do 5 dnů ode dne dodání zboží. Reklamace musí obsahovat datum dodání zboží, číslo faktury, výrobní číslo zboží, popis vady a druh uplatněného nároku.

6.3 Prodávající neodpovídá za poškození zboží způsobené nevhodným nebo nepřiměřeným užíváním.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1 Smluvní vztahy z kupních smluv se řídí českým právem.

7.2 Těmito obchodními podmínkami se řídí veškeré kupní smlouvy o dodávce zboží, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, pokud není výslovně sjednáno jinak. O případné změně těchto obchodních podmínek musí být kupující předem vyrozuměn.

7.3 Pro případ porušení smlouvy ze strany kupujícího zrušením již potvrzené objednávky (odstoupení od smlouvy), je-li to prodávajícím vůbec akceptováno, se sjednává smluvní pokuta ve výši 20 % z ceny takto objednaného zboží.

7.4 Strany se zavazují neinformovat třetí osoby o obsahu práv a povinností vyplývajících pro každou z nich z těchto obchodních podmínek a jednotlivých kupních smluv, nebude-li v této otázce mezi nimi výslovně ujednáno jinak. Porušení této povinnosti zakládá dotčené straně právo domáhat se náhrady škody tímto jednáním vzniklé.

7.5 Veškeré spory vzniklé z kupních smluv a v souvislosti s nimi, které se nepodaří odstranit jednáním mezi smluvními stranami, budou rozhodovány věcně a místně příslušným obecným soudem žalující strany, pokud nebude sjednáno jinak.